Användarvillkor

LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN

Dessa villkor och bestämmelser (”Villkoren”) är de villkor på vilka den här webbplatsen (”webbplatsen”) görs tillgänglig för dig (”du”/”din”/”dina”). Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Använd inte webbplatsen om du inte accepterar dessa villkor.

Klicka på rubriken nedan för att gå direkt till mer information om varje område:

1. Information om oss

2. Frågor eller klagomål

3. Vår upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

4. Andra varumärken och webbplatser inom Reckitt Benckiser

5. Köp

6. Länkar från våra webbplatser

7. Din användning av den här webbplatsen

8. Innehåll som användaren laddar upp

9. Dina lagstadgade förpliktelser

10. Förlitande på publicerad information

11. Vi kan begränsa eller dra tillbaka vår webbplats

12. Vårt ansvar om du är en konsument

13. Vårt ansvar om du är ett företag

14. Så här kan vi använda dina personuppgifter

15. Ändringar av dessa villkor och bestämmelser

16. Andra villkor som kan gälla för dig

17. Allmänt

18. Tillämplig lag och jurisdiktion

INFORMATION OM OSS

1.1 Vi är Reckitt Benckiser (Sverige) (”vi”/ ”oss”/ ”vårt”), ett företag registrerat i Sverige och vår registrerade adress är med adress Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm, Sverige. Vi är ett företag inom Reckitt Benckiser

Frågor eller klagomål

2.1 Om du har någon fråga, klagomål eller kommentarer om den här webbplatsen är du välkommen att kontakta oss på +46 (8) 200 070. Vår koncernwebbplats på rb.com innehåller en lista över våra lokala företag och deras kontaktuppgifter.

Vår UPPHOVSRÄTT och andra IMMATERIELLA rättigheter

3.1 Din användning av den här webbplatsen och dess innehåll ger dig inga rättigheter avseende några av de immateriella rättigheter eller tillhörande rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, patent, designrättigheter, varunamn, databasrättigheter eller intilliggande rättigheter, inte heller rättigheter till kunnande (”immateriella rättigheter”), som har samband med webbplatsen. All text, användargränssnitt, visuella gränssnitt, grafik, illustrationer, fotografier, varumärken, logotyper, datorkod och annat relaterat material (tillsammans benämnt ”innehåll”), inklusive, men inte begränsat till design, arrangemang, struktur, urval, koordination, uttryck samt ”utseende och känsla” hos innehållet på webbplatsen ägs eller kontrolleras av oss eller licensieras till oss av tredje parts licensgivare. Alla sådana rättigheter är förbehållna.

3.2 Ingenting i dessa villkor utgör någon överföring av några immateriella rättigheter från oss till dig eller någon tredje part.

3.3 Du får inte kopiera, reproducera, återpublicera, ladda ner från, posta, sända, spela in, överföra, kommersiellt utnyttja, redigera, kommunicera till allmänheten eller på något sätt distribuera tjänster, webbsidor eller material på webbplatsen eller datorkoderna för delar som innefattas i webbplatsen förutom för din egen personliga användning. Du får inte heller använda någon automatisk eller manuell anordning, program, algoritm eller metodik, eller någon liknande process på någon del av webbplatsen eller innehållet. Med förbehåll för ovanstående får du ladda ned enstaka korta utdrag av detta innehåll till din hårddisk för att kunna visa det, förutsatt att maximalt en kopia görs av någon information.

3.4 All annan användning än den som tillåts under denna paragraf 3 får endast utföras efter föregående skriftligt tillstånd från oss.

3.5 Vi avser inte att använda något namn, någon logotyp eller märke inom något territorium där vi inte har tillåtelse, och vi kommer inte att tillhandahålla eller erbjuda tillhandahållande av produkter och/eller tjänster som bär något sådant namn eller märke eller någon sådan logotyp inom något sådant territorium.

ANDRA WEBBPLATSER OCH VARUMÄRKEN INOM RECKITT BENCKISER

4.1 Alla produkter eller tjänster som vi gör tillgängliga för dig på eller via andra webbplatser inom Reckitt Benckiser eller webbplatser för våra varumärken (nedan beskrivna som ”varumärkeswebbplatser”) omfattas av ytterligare villkor och bestämmelser som du informeras om när du besöker relevanta varumärkeswebbplatser.

4.2 Den här webbplatsen och de varumärkeswebbplatser som är avsedda att ge information om våra hälso- och sjukvårdsprodukter eller licensierade mediciner är inte avsedda att ge medicinska råd eller anvisningar utan endast allmän information som inte får användas som underlag för någon person eller för något specifikt syfte. Rådgör alltid med läkare eller apotekare om behandling vid individuella omständigheter och behov.

Köp

5.1 Ingenting på webbplatsen eller någon varumärkeswebbplats utgör något erbjudande att köpa eller sälja produkter och/eller tjänster i någon jurisdiktion eftersom webbplatsen endast tillhandahålls i informationssyfte. Alla detaljer, beskrivningar och priser, samt övrig information avseende produkter och/eller tjänster som förekommer på webbplatsen eller någon varumärkeswebbplats är endast av allmän karaktär. Vi garanterar inte att någon produkt och/eller tjänst som förekommer på webbplatsen eller på någon varumärkeswebbplats är eller kommer att bli tillgänglig på den geografiska plats och vid den tidpunkt då du önskar köpa någon viss produkt och/eller tjänst.

5.2 Våra åtaganden, om sådana finns, avseende produkter och tjänster regleras endast av de avtal som tillhandahålls, och ingenting på den här webbplatsen ska tolkas som någon ändring av sådana avtal.

LÄNKAR FRÅN VÅR WEBBPLATS

6.1 Vi kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser då och då (genom annonsering eller på annat sätt). Dessa länkar erbjuds endast som enkel referens och för smidighetens skull. Vi kontrollerar inte sådana webbplatser från tredje part och är inte ansvariga för deras innehåll. Våra länkar innebär inget stöd eller godkännande av materialet som förekommer på några sådana webbplatser eller i samband med deras operatörer. Du bekräftar att vi inte utgör någon part i någon transaktion eller något avtal med tredje part som du kan ingå, samt att vi inte har något ansvar gentemot dig avseende några förluster eller skador som du kan åsamkas genom användning av sådana webbplatser. Du samtycker till att du inte kommer att involvera oss i någon tvist mellan dig och tredje part.

DIN ANVÄNDNING AV DEN HÄR WEBBPLATSEN

7.1 När du använder webbplatsen samtycker du till att du inte kommer att:

7.1.1 använda webbplatsen på något sätt som kan leda till uppmuntrande, införskaffande eller utförande av någon aktivitet som är kriminell, bedräglig, olaglig eller förbjuden enligt dessa villkor,

7.1.2 använda webbplatsen i något annat syfte än din personliga användning,

7.1.3 annonsera eller marknadsföra tredje parts eller dina egna produkter eller tjänster inklusive genom distribution av e-post, så kallad ”spam”,

7.1.4 överföra filer som innehåller virus, trojaner eller på annat sätt ägna dig åt annan aktivitet som kan skada webbplatsen,

7.1.5 länka till webbplatsen från tredje parts webbplats utan föregående skriftligt godkännande från oss,

7.1.6 ansluta till eller försöka få obehörig åtkomst till några användarkonton som är kopplade till eller associerade med webbplatsen, eller penetrera eller försöka penetrera webbplatsens säkerhetsfunktioner, eller

7.1.7 störa någon annan persons tillgång till, användning eller nyttjande av webbplatsen.

7.2 Varje enskild anslutning och användning av webbplatsen görs på egen risk och eget ansvar. Använd alltid eget antivirusprogram.

7.3 Du ansvarar också för att säkerställa att alla personer som ansluter till webbplatsen genom din Internetanslutning känner till dessa villkor och alla andra tillämpliga villkor och bestämmelser som anges häri, samt att de följer dessa villkor och bestämmelser.

7.4 Vi förbehåller oss rätten att blockera, begränsa eller avsluta din åtkomst till den här webbplatsen (eller någon del av den) när som helst utan föregående meddelande och efter vårt gottfinnande om vi tror att du har brutit mot någon av begränsningarna i dessa villkor.

Innehåll som användaren laddar upp

8.1 Innehåll som du själv laddar upp:

8.1.1 Genom att skicka information, text, foton, grafik eller annat innehåll till oss via webbplatsen ger du oss rätten att använda sådant material efter vårt eget gottfinnande, inklusive, utan begränsning, att redigera, kopiera, återge, dela, publicera och ta bort sådant material från webbplatsen.

8.1.2 Du garanterar avseende alla sådana bidrag:

(a) att materialet följer alla gällande lagar samt dessa villkor,

(b) att informationen är sann, korrekt och uppdaterad i alla avseenden (observera att du alltid kan begära att vi uppdaterar eller korrigerar dina personuppgifter när som helst genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna [ovan/nedan]),

(c) att alla nödvändiga licenser och/eller godkännanden har inhämtats och att du har rätt att skicka in materialet, samt

(d) att materialet, såvida inget annat anges, inte är konfidentiellt.

samt att du kommer att hållas ansvarig inför oss och kompensera oss för alla brott mot denna garanti. Detta betyder att du kommer att hållas ansvarig för alla förluster eller skador som vi åsamkas på grund av ditt brott mot garantin.

8.1.3 Vi har rätt att ta bort alla postningar som du gör på vår webbplats.

8.1.4 Du är ensam ansvarig för att skydda och säkerhetskopiera ditt innehåll.

8.2 Innehåll som laddas upp av andra användare:

8.2.1 Den här webbplatsen kan innehålla information och material som laddas upp av andra användare av webbplatsen, inklusive webbforum och chattrum (om sådana finns). Den här informationen och dessa material har inte verifierats eller godkänts av oss. De åsikter som uttrycks av andra användare på vår webbplats representerar inte våra åsikter eller värderingar.

DINA LAGSTADGADE FÖRPLIKTELSER

9.1 Du bekräftar att:

9.1.1 du är myndig i din jurisdiktion eller att du har samtycke från din förälder eller juridiska vårdnadshavare, och

9.1.2 du kommer att följa begränsningarna i din användning av den här webbplatsen enligt dessa villkor.

9.2 Du samtycker till att kompensera oss från alla anspråk eller skador (inklusive alla avgifter i samband med sådana anspråk eller skador) som görs av tredje part med avseende på eventuella problem i samband med eller som uppstår på grund av din användning av webbplatsen inklusive eventuella överträdelser eller misstänkta brott mot dessa villkor eller din överträdelse av någon lag eller tredje parts rättigheter.

FÖRLITANDE PÅ PUBLICERAD INFORMATION

10.1 Innehållet på vår webbplats tillhandahålls endast som allmän information. Den är inte avsedd att utgöra någon form av råd att förlita sig på. Du måste inhämta professionell rådgivning eller specialistrådgivning innan du vidtar, eller avstår från att vidta, någon åtgärd baserad på innehållet på vår webbplats.

10.2 Vår avsikt är att säkerställa att webbplatsen och dess innehåll är korrekt vid den tidpunkt då sådant innehåll laddas upp till webbplatsen. Webbplatsen kan dock förändras och, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar och föreskrifter, lämnar vi inga utfästelser, löften eller garantier (varken uttryckliga eller underförstådda), om att informationen på webbplatsen eller dess innehåll skulle vara korrekt, komplett eller aktuellt.

10.3 Allt innehåll och alla tjänster på webbplatsen tillhandahålls i ”befintligt skick” och i ”befintlig form” i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar och föreskrifter, utan några utfästelser, löften eller garantier av något slag.

10.4 Vi har ingen förpliktelse att uppdatera någon information som förekommer på webbplatsen.

Vi kan begränsa eller dra tillbaka vår webbplats

11.1 Vår avsikt är att säkerställa att webbplatsen, dess innehåll, alla funktioner som erbjuds via webbplatsen samt all information som finns på webbplatsen, är felfri, avbrottsfri och fri från buggar och virus, men på grund av Internets karaktär kan vi inte garantera detta.

11.2 Vi garanterar inte och lovar inte att webbplatsen, eller något innehåll på webbplatsen, alltid kommer att vara tillgängligt eller avbrottsfritt eller i fullt funktionsdugligt skick. Vi kan avbryta eller dra tillbaka eller begränsa tillgängligheten för hela eller delar av webbplatsen i affärsmässiga eller driftrelaterade syften.

11.3 Åtkomst till webbplatsen kan avbrytas tillfälligt och utan föregående meddelande i händelse av systemfel, underhåll eller reparationer eller av anledningar utom vår kontroll.

11.4 Webbplatsen är avsedd för personer som bor i Sverige. Åtkomst till eller användning av webbplatsen (inklusive dess innehåll, funktioner eller fördelar som erbjuds via webbplatsen eller någon information som förekommer på webbplatsen) kan vara förbjuden enligt lag i vissa länder eller jurisdiktioner. Du ansvarar för att följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser i det land varifrån du ansluter till eller använder webbplatsen. Vi gör inga utfästelser om att webbplatsen (inklusive dess innehåll, funktioner eller fördelar som erbjuds via webbplatsen eller någon information som förekommer på webbplatsen) är lämplig eller tillgänglig för användning på platser utanför Sverige.

Vårt ansvar om du är en konsument

12.1 Observera att vi endast tillhandahåller vår webbplats för personlig och privat användning. Du samtycker till att inte använda vår webbplats i några kommersiella eller affärsmässiga syften, och vi har inget ansvar gentemot dig avseende några förlorade intäkter, förlorad verksamhet, avbrott i företagsverksamhet, eller förlorade affärsmöjligheter.

12.2 Om defekt digitalt innehåll från oss har skadat en enhet eller digitalt innehåll som tillhör dig, och detta har orsakats av vår underlåtenhet att använda rimlig försiktighet och skicklighet, kommer vi att antingen reparera skadan eller betala ersättning till dig. Vi är dock inte ansvariga för skador som du hade kunnat undvika genom att följa våra råd om att installera en uppdatering som erbjuds kostnadsfritt, eller för skador som orsakades av att du inte har följt anvisningar korrekt eller om ditt system inte uppfyller de minimikrav som vi stipulerar.

12.3 Vi har inget ansvar gentemot dig för något brott mot dessa villkor vid händelser eller omständighet som rimligen ligger utom vår kontroll, inklusive, men inte begränsat till strejk, lockout eller andra arbetsrelaterade stridsåtgärder, funktionsförlust i system eller nätverksåtkomst, eller översvämning, brand, explosion eller olycka.

12.4 Oaktat något som påvisar motsatsen kommer vi inte att utesluta eller på något sätt begränsa vårt ansvar gentemot dig i de fall där detta skulle innebära lagöverträdelse (till exempel ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av försumlighet från vår sida eller bedrägeri eller information som lämnats i bedrägligt syfte). Ingenting i dessa villkor begränsar dina lagstadgade rättigheter.

Vårt ANSVAR om du är ett företag

13.1 Enligt 12.4 och i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag frånsäger vi oss allt ansvar (inklusive ansvar avseende våra tjänstepersoner, chefer, arbetsledare, medlemmar, aktieägare, anställda, agenter eller rådgivare), oavsett om det avser avtal, avtalsbrott, brott mot lagstadgad plikt eller på annat sätt, på grund av eller i samband med åtkomst till eller användning av webbplatsen, även om detta kunnat förutses, inklusive, men inte begränsat till:

13.1.1 förluster som uppstår på grund av oriktigheter i någon information eller material inom eller i samband med webbplatsen,

13.1.2 förluster som inte orsakats av någon överträdelse från vår sida,

13.1.3 förluster som uppstår på grund av din användning av eller förlitande på webbplatsen,

13.1.4 förluster som uppstår på grund av webbplatsens oåtkomlighet, oavsett orsak,

13.1.5 förluster som uppstår på grund av någon information eller något uttalande som förekommer på webbplatsen,

13.1.6 förluster som inträffar på grund av tekniska fel på webbplatsen eller teknologiskt skadligt material,

13.1.7 alla affärsförluster (inklusive förlorade vinster, affärer, intäkter, avtal, förväntade besparingar, data, goodwill, rykte, förbrukade utgifter, verksamhetsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter), och

13.1.8 alla indirekta eller följdskador eller förluster som inte kunnat förutses för dig eller för oss när du påbörjade anslutning och användning av webbplatsen.

13.2 I den utsträckning som är möjlig enligt gällande lag utesluter vi alla underförstådda villkor, garantier, utfästelser eller andra villkor som kan gälla för vår webbplats eller något innehåll på webbplatsen.

13.3 Du ska gottgöra och kompensera oss och våra tjänstepersoner, chefer, arbetsledare, medlemmar, anställda, agenter och rådgivare för några förluster, kostnader, ansvar och utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) avseende eller orsakade av:

13.3.1 din användning av den här webbplatsen eller varumärkeswebbplatser (och relaterad användning av produkter och tjänster),

13.3.2 ditt brott mot dessa villkor,

13.3.3 din överträdelse av någon lag eller några rättigheter för någon tredje part, och/eller

13.3.4 vår användning av din information.

13.4 Oaktat något som påvisar motsatsen kommer vi inte att utesluta eller på något sätt begränsa vårt ansvar gentemot dig i de fall där detta skulle innebära lagöverträdelse (till exempel ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av försumlighet från vår sida eller bedrägeri eller information som lämnats i bedrägligt syfte).

Så här kan vi använda dina personuppgifter

14.1 Vi är starkt engagerade i att skydda din sekretess och endast använda personuppgifter som vi samlar in från dig, eller som du överför till oss, i enlighet med gällande dataskyddslagar och föreskrifter.

14.2 Läs vårt integritetsmeddelande på och vår cookiepolicy som finns på för mer information om hur vi använder personuppgifter och relaterad information.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

15.1 Vi söker oavbrutet efter sätt att förbättra den här webbplatsen. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst ändra dessa villkor. Alla sådana ändringar verkställs så snart de har publicerats på webbplatsen. Besök sidan med dessa villkor och granska dem regelbundet eftersom du kommer att anses ha accepterat, och kommer att vara bunden av, sådana ändringar om du fortsätter använda webbplatsen efter att ändringar av dessa villkor har publicerats.

Andra villkor som kan gälla för dig

16.1 Dessa villkor avser följande ytterligare villkor, som också omfattar din användning av vår webbplats:

16.1.1 Vårt integritetsmeddelande förklarar hur dina personuppgifter används av oss och vilka dina rättigheter är.

16.1.2 Vår cookiepolicy, som beskriver information om cookies på vår webbplats.

16.1.3 Ytterligare villkor och bestämmelser kommer att gälla för köp av varor eller tjänster och för vissa delar av webbplatsen eller varumärkeswebbplatser, inklusive tävlingar, marknadskampanjer eller andra liknande funktioner, och alla villkor för dessa ingår i dessa villkor som referens. Vi kommer att leda dig till ytterligare villkor och bestämmelser vid den tidpunkt då du utbyter information med oss och/eller våra varumärken i samband med relevanta tjänster. Läs gällande villkor och bestämmelser noggrant. Vid eventuell konflikt mellan dessa villkor och de villkor som gäller för en tjänst som erbjuds via webbplatsen eller andra varumärkeswebbplatser har tjänstens specifika villkor prioritet vid eventuella tvistemål.

Var och en av dessa policyer, villkor och bestämmelser kan ändras vid aktuell tidpunkt och gäller omedelbart vid publicering av sådana ändringar på webbplatsen eller på annat sätt i enlighet med deras villkor (i förekommande fall).

Allmänt

17.1 Om du är ett företag innehåller dessa villkor hela avtalet mellan dig och oss avseende användningen av webbplatsen. Ingen utfästelse, inget påstående eller incitament (varken muntligt eller skriftligt) som inte förekommer i dessa villkor (som uppdateras med jämna intervall) ska vara bindande för dig eller för oss.

17.2 Om någon del av dessa villkor befinns vara olagliga, ogiltiga eller ej verkställbara ska övriga villkor fortsätta att gälla och nämnda delar ska ersättas av en annan del som är giltig i alla avseenden och som ska ha så närliggande effekt som möjligt vid jämförelse med den del som har ersatts.

17.3 Dessa villkor är inte avsedda att ge några rättigheter till någon förutom dig och oss (inklusive någon av våra dotterbolag). Inga av dessa villkor kommer att vara verkställbara genom någon tredje part inklusive (om du är bosatt i Storbritannien) verkställighet genom Contracts Act (rättigheter för tredje part) 1999.

17.4 Om vi inte omedelbart insisterar på att du gör något som du är skyldig att göra enligt dessa villkor, eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig avseende ditt brott mot dessa villkor, betyder det inte att du inte behöver utföra dessa åtgärder och det kommer inte att hindra oss från att vidta åtgärder mot dig vid senare tillfälle.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

18.1 Vid eventuell tvist mellan dig och oss på grund av eller i samband med dessa villkor ska lagarna i Sverige gälla.

18.2 Domstolarna i Sverige ska ha exklusiv jurisdiktion att avgöra alla tvister (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) som kan uppstå på grund av eller i samband med dessa villkor.

Dessa villkor uppdaterades senast den 24 Maj 2018

Rulla till toppen