Scholl Vårt- och fotvårtborttagare genom frysning

Produktegenskaper

  • Börjar verka på 40 sekunder
  • Tar effektivt bort vårtor på endast en behandling
  • Precis och målinriktad behandling (Från 4 år)
  • Samma frysmetod som inom sjukvården
  • Vårtan försvinner oftast efter 10-14 dagar

Produktförpackningens innehåll: 80 ML

Produktbeskrivning

Den är effektiv och enkel att använda och verkar genom att snabbt frysa vårtan eller fotvårtan. Efter appliceringen bildas en blåsa. Vanligen lossnar vårtan inom 10–14 dagar och ny, frisk hud växer fram där den har suttit.
Behandla inte samma vårta mer än sammanlagt 4 gånger.

Ingredienser: Dimetyeter, propan, isobutan.
Drivgas: kolväte.

1. Fäst en applikator på den vita plasthatten genom att trycka ner den bestämt i den större öppningen i änden på det sätt som visas.
2. Ställ behållaren upprätt på ett täckt bord eller annan hållbar yta. Håll inte behållaren nära ansiktet, ovanför delar av kroppen eller ovanför kläderna. Sätt hatten på behållaren på det sätt som visas, så att applikatorn sitter i det genomskinliga plastskyddet på sidan av behållaren. Använd produkten i ett välventilerat utrymme utan antändningskällor och på avstånd från värmekällor.
3. Håll behållaren upprätt och tryck ner hatten bestämt i 5 sekunder medan du håller behållaren på det sätt som visas. Håll inte i plastskyddet.
4. Ta bort från hatten från behållaren. Låt applikatorn sitta kvar. Låt inte någon vätska komma i kontakt med huden och håll inte behållaren nära ögonen. Du MÅSTE vänta i 15 sekunder med applikatorn pekande neråt innan du applicerar produkten på vårtan. Då hinner vätska samlas i botten av applikatorn och nå frystemperatur, vilket behövs för en effektiv behandling.
5. Se till att vårtan som ska behandlas är vänd uppåt. Låt applikatorn peka rakt neråt, placerar dess spets försiktigt mitt på vårtan i 40 sekunder, men applicera inte under längre tid än 40 sekunder. Badda inte. Kassera applikatorn efter engångsbruk.

Du måste läsa bruksanvisningen noga före användning

Aerosolbehållare: Kan sprängas vid upphettning.
Skyddas från solljus
Utsätt inte behållaren för temperaturer över 50°C.
Stick inte hål på behållaren och bränn den inte, inte heller när den är tom.
Håll behållaren borta från värme, varma ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Spreja inte innehållet mot en öppen låga eller annan antändningskälla.
Används endast i välventilerade utrymmen.
Andas inte in sprejad produkt.
Varning! Avsiktligt missbruk genom koncentration/inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt.

Förvaras utom räckhåll för barn.
Används inte för barn under 4 år.
Används inte under graviditet eller amning.

EA_3066864

Product Code: 5701092113993