Scholl Freeze Vårtborttagare för hand & fot 80 ml

Produktegenskaper

  • Scholl Freeze vårtborttagare är effektiv från första användningen.
  • Snabb och effektiv frysning

Produktförpackningens innehåll: 80 ML

Produktbeskrivning

Scholl Freeze Vårtborttagare är baserad påsnabbverkande frysmetoder som används av vårdpersonal. En snabb och effektiv behandling av vanliga vårtor.

Dimethyl Ether, Propane, Isobutane. Propellant: Hydrocarbon.

Medicinteknisk produkt.Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Undvik att inandas sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Används endast enligt anvisningarna.ANVÄND ALLTID DEN MEDFÖLJANDE APPLIKATORN VID APPLICERING AV PRODUKTEN. FELANVÄNDNING AV PRODUKTEN KAN GE BRÄNNSKADOR OCH ÄRRBILDNING PÅ FRISK VÄVNAD ELLER LEDA TILL BLINDHET. SKA INTE ANVÄNDAS AV PERSONER MED DIABETES ELLER DÅLIG BLODCIRKULATION, BARN UNDER 4 ÅRS ÅLDER OCH KVINNOR SOM ÄR GRAVIDA ELLER AMMAR. Undvik kontakt med ögonen. Endast för utvärtes bruk. Avbryt användningen om irritation uppstår   

Product Code: 5038483494554